ФЕДЕРАЦИЯ “СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ“ - ”ПОДКРЕПА”

До Председателя на 44-тото НС Г-жа Цвета Караянчева

До комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление До парламентарните групи в 44-тото НС

СТАНОВИЩЕ

ОТ ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА"

ОТНОСНО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 053-04-9 ОТ 04/03/2020

Уважаема г-жо Председател на Народното събрание, Уважаеми дами и г-да народни представители, Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" към КТ "Подкрепа" изразява категоричната си подкрепа за внесените изменения в чл. 62 на Закона за устройство на територията, с които се създава нова ал. 12, даваща възможност общинските съвети с наредби да уреждат управлението и вътрешния ред в гробищните паркове и изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове. Считаме, че всяка дейност, свързана със строителство и монтаж трябва да бъде регламентирана и да се основава на ясни правила и изисквания, спазване на изискванията за строителство и монтаж гарантират безопасността на гражданите.

Лицата, които извършват строително-монтажни и каменоделски дейности на територията на гробищните паркове, трябва да имат необходимата квалификация за това с оглед качеството на извършваните услуги. Спазването на ясни правила и на определени изисквания гарантира също правата на работниците, извършващи такива дейности трудови и осигурителни. Нерегламенитраната дейност на територията на гробищата, която съществува до момента, беше изцяло в сивата икономика, без трудови договори и без съответните права на наетите работници, което е недопустимо да продължава. Ето защо подкрепяме и настояваме за приемане на посочения текст в Закона за устройство на територията.Изтеглете оригиналната декларация